Eylül 15, 2019, 17:45:40 ös

Gönderen Konu: Lolita  (Okunma sayısı 694 defa)

Çevrimdışı Hüseyin102

  • İleti: 48
  • Karma: 3
    • Profili Görüntüle
Lolita
« : Aralık 24, 2016, 11:00:22 öö »

Saraydaki çamaþýrhanede çalýþan çamaþýrcý kadýnýn genç ve güzel bir kýzý vardý. Bu kýzýn adý Lolita idi. Lolita annesinin yanýnda çalýþýyor, günlerini çamaþýr yýkamakla geçiriyordu. Boþ zamanlarýnda çamaþýrhanenin penceresinden sarayýn bahçesini seyreden Lolita, kralýn kýzlarý olan üç prensesi ve kralýn oðlu prensi bahçede gördüðünde, onlara hayranlýk dolu bakýþlarla bakmaktan kendini alamýyordu. Prensesler ne kadar güzel elbiseler giyiyorlardý. Her gün bir baþka elbise ve her elbisenin modeli deðiþik. Prensin ise, yakýþýklýlýkta üstüne yoktu. Lolita da bir prenses olmayý istiyordu, ama her an bunu düþünmesine karþýn þimdiye kadar kendisini bir prenses olarak görmek rüyasýnda bile mümkün olmamýþtý.

Komþu ülkelerden birinin genç kralý,bu ülkeye yaptýðý bir ziyaret sýrasýnda onuruna düzenlenen ziyafette görüp beðendiði ve dans ettiði en büyük prensese, kendisiyle evlenmek istediðini söyleyince prenses, bu teklifi reddedemeyeceðini bildirdi ve babasýyla durumu görüþmesini rica etti. Bu görüþme olumlu sonuçlanýnca sarayda yapýlan niþan töreninde iki gencin niþan yüzükleri takýldý ve genç kral ülkesine geri döndü. Aradan bir ay geçmeden prensesin niþan yüzüðünü kaybettiði haberi duyuldu. Sarayda bulunanlar aradýlar taradýlar, köþe bucaða baktýlar, çýktýlar, sarayýn bahçesini didik didik ettiler, fakat ne çare, günlerce süren bu arayýþ bir türlü sonuçlanamýyor, niþan yüzüðü bir türlü bulunamýyordu. Niþan yüzüðü sýr olup uçmuþtu sanki.

Niþan yüzüðünün kaybolduðu gün prenses için her günkü gibi olaðan bir gündü. Sabah erkenden kalkmýþ, iki kýz kardeþiyle birlikte saray bahçesinde gezinti yapmýþ, daha sonra bir banyo almýþ ve sabah kahvaltýsý için yemek salonuna geçmiþti. Ýþte prenses bu kahvaltý sýrasýnda niþan yüzüðünün parmaðýnda olmadýðýný fark etmiþti. Acaba niþan yüzüðü elbisesinin ceplerinde olabilir miydi? Olabilirdi. Etrafýndakilere hissettirmeden sað ve sol cebini kontrol eden prenses niþan yüzüðünün ceplerinde olmadýðýný görünce telaþa kapýlmamýþ ve herhalde yüzüðü odamda unuttum diye düþünerek kahvaltýnýn sona ermesini beklemiþti. Kahvaltýdan sonra acele olarak odasýna çýkan prenses çok aramasýna karþýn, yüzüðü bulamayýnca durumu kabul etmek zorunda kalmýþ ve krala giderek yüzüðün kaybolduðunu söylemiþti.

Çamaþýrcý kýz Lolita aradan günler geçmesine karþýn yüzüðün bulunamamasýna üzülüyordu. Her geçen gün üzüntüsü biraz daha artýyordu, çünkü düðün günü giderek yaklaþýyordu. Güzel prensesin niþanlýsý genç kral geldiðinde müstakbel eþinin parmaðýnda niþan yüzüðünün olmadýðýný görünce ne olacaktý? Ya bir de genç kral bunu hakaret olarak kabul eder de evlenmekten vazgeçerse…koca bir ülkenin itibarý on paralýk olmaz mýydý? “ Ah, keþke yüzük bulunuverse de iki genç evlenip mesut olsalar “ diye düþündü Lolita. “ Sarayda yapýlacak düðüne katýlmak benim hayallerimin bile ötesinde ama sevgili prensesi düðünün ertesi günü saray bahçesinden geçerken gelinliðiyle bir defa görürüm ya bu da bana yeter. “

Bir gün Lolita çamaþýrhanedeki odasýnda saraydan gelen elbiseler arasýndan kendisine uygun bir elbise seçmekle meþguldü. Seçeceði elbisenin bazý yerlerini söküp, bazý yerlerinde deðiþiklikler yaparak giyebileceði biçimde tekrar dikecekti. Prenseslerin bir gün giyip bir daha giymedikleri yepyeni elbiseleri gözden geçirirken, elbiselerden birinin astarý içinde küçük, yuvarlak bir cisim eline temas etti. Lolita hemen elbisenin astarýný söktü. Astardan çýkan þeye dikkatlice baktýðýnda bunun bir yüzük olduðunu gördü. Acaba bu prensesin kayýp yüzüðü olabilir miydi? Tabii ya neden olmasýndý; prenses yüzüðü kaybettiði gün belki on defa üstündeki bu beyaz elbiseyle sarayýn bahçesine çýkýp yüzüðü aramýþtý. Elbisenin bir cebi delikti zaten. Lolita sevinç içinde odasýndan çýktý ve hýzlý adýmlarla saraya doðru yürüdü.

Niþan yüzüðünün bulunmasýyla birlikte herkesin yüzü gülmeye baþladý. En çok yüzü gülenlerden biri olan Lolita, kralýn düðüne katýlabileceðini söylemesi üzerine tarifsiz bir heyecana kapýldý ve çok mutlu oldu. Sarayda yapýlan düðün törenine özel olarak hazýrlanmýþ elbiseyle katýlan Lolita güzelliðiyle göz kamaþtýrýyordu. Prens Lolita’nýn yanýndan ayrýlmýyor, onu dansa kaldýrýyor, övgü dolu sözler söylüyordu. Davetliler ise prens ile Lolita’nýn birbirlerine çok yakýþtýklarýný konuþuyorlardý. Ertesi gün genç kral eþi ile birlikte ülkesine gittikten sonra, davetliler de birer ikiþer ülkelerine geri döndüler. Tabii ki Lolita da çamaþýrhaneye geri döndü. Aradan birkaç ay geçmiþti ki annesi Lolita’nýn yanýna gelerek saray bahçývanýnýn onu oðluna istediðini söyledi. Lolita annesi ile bir süre konuþtuktan sonra bahçývanýn oðluyla evlenmeye razý oldu. Lolita ile bahçývanýn oðlu çamaþýrhanede yapýlan mütevazi bir düðünle evlendiler ve mutlu da oldular.