Mayıs 29, 2020, 20:53:16 ös

Gönderen Konu: Kýrmýzý Balýk Mega - Serdar Yýldýrým  (Okunma sayısı 868 defa)

Çevrimdışı Hüseyin102

  • İleti: 48
  • Karma: 3
    • Profili Görüntüle
Kýrmýzý Balýk Mega - Serdar Yýldýrým
« : Ekim 19, 2016, 10:54:31 öö »

Büyükçe bir bahçenin ortasýnda küçücük bir havuz. Bu havuzda minicik bir balýk. Kýrmýzý balýk Mega. Onun hikayesi inanýyorum ki, pek çok okuru derinden etkileyecektir. Sarsýlmaz bir iradesi vardý Mega’nýn, taþ gibi. Asla yolunu þaþýrmadý. Ayrýca mangal gibi yüreði vardý, korkusuzdu. Haksýzlýklarý gördüðü anda resmen patlardý.

Mega bir gün yüzerken aniden irkildi. Þimþek hýzýyla baþýný çevirdi. Kendisini seyreden kediyi görünce duraladý. Böylesine kocaman bir kediyi ilk kez görüyordu.
“ Ne o, korktun mu balýkçýk? “ dedi kedi.

Bunun üzerine Mega:

“ Senden korksaydým dibe dalardým, ama ben öyle yapmadým. Demek ki, korkmamýþým. “
“ Vay canýna! Dilin ne kadar uzunmuþ senin. Sokul da dilini koparayým. “
“ Önce sen sataþtýn. Ýlk saldýrý hakký senin. Haydi, bekliyorum, atla suya. “
“ …… “
“ Neden sustun? Dilini mi yuttun? Konuþsana! “
“ Sonra konuþuruz. Çok acýktým! Ben gidiyorum. “

Kedi havuzun az ilersindeki bir aðacýn altýna gitti. Koca kafasýný kaldýrýp yukarý baktýktan sonra aðaca týrmanmaya baþladý. Hedefi kuþ yuvasýydý. Mega kedinin niyetini anladý. Yuvada yavru kuþlar vardý. Daha uçamýyorlardý. Onlarý ancak anneleri kurtarabilirdi, ama o da görünürde yoktu. Besbelli yavrularýna yiyecek bulmak için gitmiþti. Belki yakýnda olabilirdi. Mega avazý çýktýðý kadar baðýrmaya baþladý:

“ Anne kuþ, yetiþ, yavrularýn tehlikede. Kedi onlarý yiyecek. Yetiþ anne kuþ, yuvaya gel. Yavrularýn tehlikede. “

Mega’nýn feryadýný anne kuþ duydu. Bir kurþun hýzýyla uçup yuvasýna çöreklenmiþ yavrularýný yemekte olan kediye saldýrdý. Kedi boþ bulundu, saldýrýyý karþýlayamadý ve aðaçtan aþaðý düþtü. Anne kuþ, kedi tekrar aðaca týrmanýrken, yavrularýndan önce birini, daha sonra diðerini havuzun kenarýna indirdi. Yuvada kalan yavru cansýz yatýyordu. Dördüncü yavru ise, ortada yoktu. Demek ki, kedi onu yemiþti. Kedi yuvada cansýz yatan yavruyu yiyip aþaðý indi. Ayný anda anne kuþ iki yavrusunu ayaklarýyla kucaklayýp havalandý. Fakat zorlukla uçuyordu. Bazen aðaçlarýn dallarýna çarpýyor, yavrularýyla birlikte yere düþüyordu. Kedi hep peþlerindeydi. Mega, anne kuþun iki yavrusuyla uçup gidemeyeceðini anladý:

“ Anne kuþ, yavrularýndan birini havuza at. Ben onu kurtarýrým. Sen ötekini emin bir yere götür, sonra gelip buradakini alýrsýn. Býrak birini, haydi havuza býrak. “

Anne kuþun baþka çaresi kalmamýþtý. Mega’nýn dediðini yaptý. Biraz alçalýp yavrularýndan birini havuza attý ve uçup gitti. Mega yavru kuþu sýrtýna bindirdi. Yavru kuþ kurtulmuþtu. Emin ellerdeydi, Mega’nýn ellerindeydi. Kedi aðýr adýmlarla havuzun kenarýna geldi:

“ Onu hemen bana vereceksin! Sallanma çabuk ol! “
“ Öyle yaðma yok. Sýkýysa gel kendin al. “
“ Yoksa bana karþý mý geliyorsun? “
“ Çarþý da gelirim, karþý da gelirim. Ben her türlü haksýzlýða karþýyým, çünkü benim adým Mega. “
“ Mega, haksýzlýk dedin, kim yapmýþ haksýzlýðý? “
“ Kim yapacak, tabii ki sen. Biraz önceye kadar þu karþýdaki aðaçta bir kuþ yuvasý vardý. Yuvada dört yavru kuþ vardý. Günahsýzdýlar. Cývýldaþýyorlardý. Ýkisini sen yok ettin, biri burada, birini anne kuþ götürdü. Anne kuþun yavrularýný kurtarmak için yaptýðý amansýz mücadeleyi çaresizlik içinde seyrettim. Ne istedin onlardan bilmem ki? “
“ Ama ben karnýmý doyurmak zorundayým. Kuþ yavrularý benim için sadece birer yiyecek. Senin duygusallýðýn hiçbir þey ifade etmiyor. Aðaca çýkýyorum ve kuþ yavrularýný yiyorum, mesele bu kadar basit. “
“ Peki, ben þimdi üzüntü içindeyim. Anne kuþun durumunu sorma. O, herhalde kahroluyor. Yanýnda götürdüðü yavrusunu býrakýp sýrtýmda gördüðün þu garibi kurtarma telaþesi içinde. Yavrucuðun kalbi nasýl da küt küt atýyor. Bu seni hiç etkilemiyor, yani duygusuzsun. Yavru kuþu sana versem yersin deðil mi? “
“ Aman Mega, ne demek? Yavruyu çýtýr çýtýr yerim. Hele havuzun kenarýna sokuluver. Ýzin ver seni de yiyeyim be Mega. “

Kedinin sözleri üzerine Mega gülümsedi. Her þey o kadar basitti ki. Açýklamasý çok kolaydý. Biraz zeka geliþimi bunun için yeterliydi. Mega kendi kadar aðýr olan yavru kuþu sýrtýnda taþýmaktan yorulmuþtu. Geçen her dakika bir saat kadar uzun geliyordu. Hani anne kuþ neredeydi? Niçin gelmiyordu? Mega yavru kuþla birlikte bir batýp, bir çýkmaya baþladý. Yavru kuþ su yutuyordu, boðulacaktý. Mega onun kaçýp gidebileceðini düþündü:
“ Yavru kuþ, seni havuzun kenarýna býrakacaðým. Kanatlarýný çýrp, uçmaya çalýþ, koþ, kaç, canýný kurtar, olur mu? “

Yavru kuþ olur anlamýnda baþýný salladý. Mega onu havuzun kenarýna býraktý. Yavru kuþ fýrladý, uçamýyordu ama kaçýyordu. Kedi sevinç çýðlýklarý atarak yavru kuþun peþine takýldý. Yavru kuþ, birden durdu, geriye döndü. Kanatlarýyla yerdeki taþý alarak üstüne doðru hýzla gelmekte olan kedinin kafasýna tüm gücüyle savurdu. Taþ, kedinin kafasýna geldi. Caný yanan kedi yavru kuþun peþini býrakýp oradan uzaklaþtý. Mega þaþkýn bir halde bu cesur yavru kuþu alkýþlarken, anne kuþ gelerek yavrusunu alýp gitti.

Kedi bir hafta ortalýkta gözükmedi. Bir öðle vakti tavuklar bahçede yem yiyorlardý. Mega bahçe duvarý üstünde kediyi görünce baðýrmaya baþladý:
“ Kedi geldi. Çabuk kaçýn tavuklar, kümese kaçýn. Canýný seven kaçsýn. “

Biraz sonra kümese giren tavuklar kapýyý içerden sürgülediler. Kedi duvardan atlayýp havuzun kenarýna geldi:
“ Sen ne biçim balýksýn be? Hiç utanma yok mu sende? Niye yaygara yapýyorsun? Kedi gelmiþse ne olmuþ? “
“ Kes tantanayý pis kedi. Asýl utanmaz sensin. Kuþ yavrularýný ben mi yedim? Gözün tavuklarda ama bana iyi bak, tavuklarý yutturmam sana: “
“ Tavuk eti sevmem ben. Hem o kuþ iþi geçen seneydi. “
“ Ne geçen senesi? Daha bir hafta oldu. Arsýz olduðun kadar yalancýsýn da. Bas git buradan. Soytarý! “
Mega oldukça aðýr konuþuyordu ama kedi bunu hak etmiþti. Onun gibilere baþka türlü davranýlamazdý. Rüzgar ekersen, fýrtýna biçerdin. Eðer Mega kedinin yaptýklarýna göz yumsa, daha alt perdeden konuþsa, kedi Mega’yla alay ederdi.

Kedi uzunca bir sopa alarak havuzun dibindeki týkacý çýkardý:
“ Ýntikam için dönmüþtüm. Sonun geldi Mega. Seni kimse kurtaramaz. “

Ama Mega kendini koy vermedi. Canla baþla giderden uzak durmaya çalýþtý, var gücüyle ters yöne yüzmeye çabaladý. Havuzdaki su giderek azaldý. Mega’ya yardým edilemez miydi?
“ Edilir, neden edilmesin? Mega kurtarýlsýn. “

Dünyanýn dört bir yanýndaki yaðmur bulutlarý gökyüzünde toplandý ve yaðmur yaðmaya baþladý. Yaðmur damlalarý birbirleriyle yarýþ ediyordu. Ýlk damlalar beton zemine çarptýðýnda havuzda su kalmamýþtý. Mega can çekiþmekteydi. Zaman geçtikçe su seviyesi yükseldi. Mega nefeslendi, rahatladý, gücü yerine geldi. Mega’nýn kurtulduðunu görmek, kediyi çileden çýkarmaya yetmiþti. Sopayla Mega’ya vurmaya baþladý. Bir iki derken, ayaðý kaydý kedinin ve havuza düþtü. Mega kedinin üstüne atýldý. Canavar kedi, planýn geri tepecek dedikten sonra sopanýn ucundaki ipi kedinin boynuna dolayýp sopayý gidere iyice soktu. Suyun içinde nefessiz kalan kedi çýrpýna çýrpýna can verdi. Yaptýðý kötülükler yanýna kar kalmamýþtý. Giderdeki sopa su kaçaðýný çok aza indirince yaðmur yavaþladý. Yarým saat sonra bahçeye çýkan ev sahibi Kerem Bey havuzun içindeki kediyi gördü. Þaþkýnlýktan ne yapacaðýný bilemez bir halde aðzýný açýp öylece bakakaldý.

SON