Eylül 15, 2019, 17:01:53 ös

Gönderen Konu: Avcý Mehmet'in Kurþunu - Serdar Yýldýrým  (Okunma sayısı 626 defa)

Çevrimdışı Hüseyin102

  • İleti: 48
  • Karma: 3
    • Profili Görüntüle
Avcý Mehmet'in Kurþunu - Serdar Yýldýrým
« : Ekim 19, 2016, 10:25:57 öö »


Avcý Mehmet gökyüzünde uçmakta olan bir þahin görünce tüfeðini doðrulttu, niþan aldý ve tetiðe bastý. Namludan fýrlayan kurþun þahine yöneldi. Aradaki yüz metrelik uzaklýðý bir çýrpýda aþýp onun gövdesine saplanýrdý, çünkü Avcý Mehmet hiç kaçýrmazdý. Kurþun gözlerini açtý, þahini gördü, ona acýdý. Öyle ya neden durup dururken bir can alsýndý. Neden durup dururken öldürmek ihtiyacý hissetsindi. Þahinin kendisine bir zararý dokunmamýþtý.

Çok hýzlý uçuyordu caným bu þahin. Sanki birisi tarafýndan kovalanýyormuþ gibi. Kurþun gözlerini þahinin gerisine kaydýrdý. Ýþte o zaman bir kýrlangýçla bir kartalýn þahinin peþi sýra uçmakta olduklarýný gördü. Kartal kýrlangýcý kovalýyor olsa þahin kýrlangýçtan niye kaçsýndý? Kartal hem kýrlangýcý hem de þahini kovalýyor olsa niye kýrlangýçla þahin ayný hat üzerinde uçuyordu, biri bir yana diðeri öbür yana kaçar, böylelikle kartal sadece birini kovalamak zorunda kalýrdý.

Kurþun onlarýn yarýþtýklarýný düþündü. Doðruydu bu. Aylarca süren seçmelerden sonra üç yüz civarýndaki uçan yaratýktan en iyi dereceleri yapan on tanesi finale kalmýþtý. Bugün yapýlan final yarýþmasýyla þampiyon belirlenecekti. Yüz kilometrelik yarýþýn yarýya yakýn kýsmýný kýrlangýç önde götürmesine karþýn, þahine geçilmiþ, yine de þahini geçmek için yoðun çaba sarf ediyordu. Yarýþ beþ kilometre ilerdeki daðlarda son bulacaktý. Daðlarda binlerce uçan yaratýk yarýþýn sonucunu merakla bekliyordu.

Býrak þahin þampiyon olsun. O, ne zamandýr bu yarýþa hazýrlanmýþtý. Az sýkýntý çekmemiþti bugün için, az ter dökmemiþti bugün için, bu yarýþ için, birincilik için. Onu da sevenler var, onu da bekleyenler var. Ümitleri kýrma. Þahine yol ver geçsin gitsin, þampiyon olsun. Kurþunun þahini gördükten sonra saniyenin onda biri kadar süren bocalamasý aniden kesin kararlýlýða dönüþtü ve hedefine bir metre kala geniþ bir kavis çizerek ilerdeki aðaçlarýn arasýna düþtü. Yarýþýn sonunda, þahin birinci oldu. Kýrlangýç ikinci, kartal üçüncü sýrada yer aldý. Onlar birbirlerini tebrik etmeyi unutmadýlar. Aylar sonra oralardan geçmekte olan izci gurubundaki bir çocuk izci kurþunu yerde görüp cebine attý. Evine döndüðünde kurþunu temizledi ve odasýndaki komodinin içine koydu. Odaya her giriþinde kurþunun sevgiyle gülümsediðini görüyordu. Kurþun iyilik yapmýþ, iyilik bulmuþtu. Mutluydu.