Temmuz 10, 2020, 13:21:24 ös

Gönderen Konu: Ýki Dinazor Kardeþ  (Okunma sayısı 1279 defa)

Çevrimdışı Hüseyin102

  • İleti: 48
  • Karma: 3
    • Profili Görüntüle
Ýki Dinazor Kardeþ
« : Eylül 26, 2016, 11:46:30 öö »

Zamanýmýzdan bir milyon yýl önce yeryüzündeki dinazorlar çaðýnda iki dinazor kardeþ yaþýyordu. Bu iki dinazor kardeþ ot yiyerek besleniyordu. Her zaman birlikte gezerler, birlikte dolaþýrlardý. Günleri çok sakin ve olaysýz geçiyordu.

Günlerden bir gün iki dinazor kardeþ gezerken, gökyüzünde yuvarlak ve ýþýk saçan bir cisim gördüler. Ýlk anda bunu bir yýldýz veya dünyaya düþen bir göktaþý sandýlar. Yýldýzlar gündüz görünmezlerdi ve bu bir göktaþý olsa dünyaya düþmesi gerekirdi. Hiçbir göktaþý saða sola hareket etmezdi. Oysa bu, bazen gökyüzünde olduðu yerde hareketsiz kalýyor, bazen akýl almaz hýzla saða sola gidip geliyor ve rengarenk ýþýklar saçýyordu. Ýki dinazor kardeþ önce çok þaþýrdýlar sonra korktular. Hayatlarýnda ilk defa böyle bir þey görüyorlardý. Birlikte koþarak barýnak olarak kullandýklarý büyükçe bir maðaraya saklandýlar.

Daha sonraki günlerde zaman zaman bu olay tekrarlandý. Bir gün bu ýþýk saçan cismin saçtýðý ýþýnlar öylesine yoðundu ki dayanýlmaz sýcaklýktaki bu ýþýnlardan korunmak için, yakýndaki bir göle girdiler. Günden güne daha çok tedirgin olmaya baþladýlar ve doðup büyüdükleri yerleri terk ederek uzak diyarlara göç ettiler.

Aradan uzun yýllar geçti. Bir akþamüstü konuþurken doðup büyüdükleri yerler akýllarýna geldi. Canlarý oralarý yeniden gezip görmek istedi. Hemen o anda sabah erkenden yola çýkmak için, söz verdiler. Eskiden barýnak olarak kullandýklarý maðaranýn yakýnlarýna geldiklerinde þaþýrýp kaldýlar. Bunlar da neydi böyle?! Ýki ayaklarý üstünde yürüyen, iki kollarý, elleri olan, baþlarý, kaþlarý, gözleri, uzun saçlarý...Nereden gelmiþler, neden buraya yerleþmiþler, nasýl ve hangi amaçla yaratýlmýþlar? Bunlarý düþünmeye zaman bulamadýlar. Çevredeki otlar arasýndan bu iki ayaklý yaratýklarýn yavrularýndan dört tanesi önlerine çýkýverdi ve korkmadan yanýna geldiler.

Ýki dinazor kardeþ oturduklarý yerde kalakaldýlar. Geriye dönüp kaçamýyorlardý çünkü çevrede baþka yavru yaratýk bulunabilirdi. Koskoca gövdeleriyle onlarý ezip geçmek, onlara bir zarar vermek istemezlerdi. Bu iyi kalpli, temiz yürekli dinazor kardeþler, çaresiz beklemeye baþladýlar. Biraz sonra çevreleri büyüklü, küçüklü yaratýklarla dolmuþtu. Yaratýklar, dinazor kardeþlerin çevresinde elele tutuþup dönmeye baþladýlar. Sevinçlerini baðýrýþarak belli ediyorlardý. Yaratýklarýn kendilerine bir zararý dokunmayacaðýný anlayan dinazor kardeþler gözlerini kapatýp baþlarýný otlarýn üstüne býraktýlar. Bu durum yaratýklarýn dost olmak  isteklerine verdikleri anlamlý bir cevaptý.

Ýki dinazor kardeþ ilk insanlarý çok sevdiler, ilk insanlar da onlarý. Dünyadaki ilk insan nesliyle uzun yýllar sevgi, barýþ ve kardeþlik içinde yaþadýlar.

SON


Serdar Yýldýrým

Çevrimdışı Hüseyin102

  • İleti: 48
  • Karma: 3
    • Profili Görüntüle
Ynt: Ýki Dinazor Kardeþ
« Yanıtla #1 : Eylül 26, 2016, 11:49:27 öö »

Serdar Yýldýrým Masal Okuyor

KIRLANGIÇ ÝLE SERÇE
https://youtu.be/c8oWesPz5mkYAVRUSU OLMAYAN KANGURU
https://youtu.be/NLyZbfENHlEÇAKAL
https://youtu.be/kHuXg5YC-oI