Temmuz 10, 2020, 05:51:56 öö

Gönderen Konu: NostaleTR  (Okunma sayısı 1563 defa)

Çevrimdışı Vuci

  • İleti: 1
  • Karma: 0
    • Profili Görüntüle
NostaleTR
« : Mart 22, 2012, 20:01:05 ös »
Ben sizlerle bulduðum mmorpg bir oyunu paylaþmak istiyorum. Gerçekten çok zevkli bir oyun. Bulduðum tanýtýmlarýndan alýntýlar yaptým. Gerçekten çok zevkli bir oyun arkadaþlar eðer siz de mmorgg oyunlara meraklýysanýz mutlaka girip bakýn. Bu oyun hakkýnda yazýlanlar þöyle:

NosTale, büyük bir fantazi dünyasýnda heyecanlý bir yolculuða çýkýlan ve ücretsiz olan bir Online Rol Oyunudur. Yolculuðuna ilk önce maceracý olarak baþla ve daha sonra ya korkulan bir kýlýç savaþçýsý ya becerikli bir okçu ya da büyünün bir ustasý olarak devam et. Arkadaþlarýnla beraber oyna ve sayýsýz heyecan dolu maceralara atýl!

Sayýsýz Macera

Eðer macera arýyorsan NosTale tam aradýðýn yer. Oyunun ana temasý çok heyecanlý ve sen de geliþen olaylar ve hikaye üzerinde doðrudan etkide bulunabilirsin. Diðer oyuncularla veya birlikte baþlamýþ olduðun hayvan karakterleriyle beraber sayýsýz maceralara atýlýp korkulan bir savaþçý haline gelebilirsin.

Bireysel karakterler

Maceracýný giydirmenin mümkün olduðu neredeyse sonsuz olasýlýklar onu bireysel ve eþsiz bir karakter haline getirir. Hangi becerilere sahip olup diðer oyunculardan nasýl farklý olacaðýna sen karar ver. Kimin sana en iyi þekilde uyduðunu keþfet!

HÝKAYE

Bir zamanlar insanlar ve mistik varlýklar doðayla uyum içinde Tanrýça Ancelloan'ýn yarattýðý barýþçýl bir dünyada yaþamaktaydýlar. Bu zamanlarda insanlarýn kendi dünyalarýndan çok uzakta yaþayan Kenkos, Koaren ve Catsy gibi uluslar ortaya çýktý. Ormanýn ruhlarý, burada oturanlara elementlerin gücünü kullanmayý öðrettiler ve bunlar da çok kýsa zamanda Ateþ, Su, Iþýk ve Gölge'nin hakimi haline geldiler.

Ýnsanlar ve bunlardan uzakta yaþayan Kenkos ulusu arasýnda barýþçýl bir birlik vardý. Ama ne yazýk ki bu fazla uzun sürmedi. Kenko ulusu madenlerde zorlaþan çalýþma þartlarýna karþý isyan çýkardýðý sýrada kavga ve komplo bu zamaný belirleyen kavramlar haline geldi. Doðu kýyýsýnýn sakinleri bu isyaný dindirebilmek için cesur savaþçýlarýn yardýmýna ihtiyaçlarý var.

Genç ve tecrübesiz maceracýlar uzaklardan NosVille adlý küçük bir köydeki büyük bir savaþa katýlmaya geldiler. Türlü zorluklar ve yokluklar içerisinde dövüþün farklý türlerinde eðitim gördüler. Bunlardan bazýlarý büyücü ustasý oldu, bazýlarý da silah konusunda kendilerini uzman hale getirdiler. Þimdi bu cesur savaþçýlar yollara dökülüp hazinelerin ve zorlu görevlerin peþine düþtüler.
Ýndirmek icin buraya týklayabilirsiniz.