FifaDelisi.NET Forum

Genel Kategori => Konu Dýþý => Edebiyat => Konuyu başlatan: Hüseyin102 - Şubat 14, 2018, 15:31:41 ös

Başlık: Çanakkale'de Ben Vardým
Gönderen: Hüseyin102 - Şubat 14, 2018, 15:31:41 ös
Ýster miydim Anadolu iþgal edilsin?
Ýster miydim ordular daðýtýlsýn?
Ýster miydim padiþah teslim olsun?
Ýstemezdim, böyle olsun istemezdim.

Anadolu harap, bitap bir haldeydi.
Türlü katliamlar yaþanmaktaydý.
Ýnsanýmýn koruyaný, kollayaný yoktu.
Sonunda Ýngiliz gemileri Çanakkale'ye geldi.

Alman komutan Liman Von Sanders Türk birliklerinin baþýndaydý.
Tabyalar savunmasýzdý, ateþ hattýndaydý.
Düþman çok güçlüydü, kayýplar artmýþtý.
Siperler gerilere, daha gerilere çekilmiþti.

Ben geldim Çanakkale'ye insanlar beni tanýyorlardý.
Liman Von Sanders bir cephe sana yeter mi dediydi?
Ben hayýr dedim, bütün cephelerin komutanlýðýný bana vermelisiniz.
Dediðim aynen oldu, Çanakkale'de ben vardým.

Geceleri uyku tutmazdý beni.
Atýma bindiðim gibi dörtnal uzaklaþýrdým.
Düþman sabaha karþý nereden çýkartma yapar.
Bunun planýný yapar, önlemini alýrdým.

Çanakkale'de dört - beþ gün uyumadýðým olurdu.
Bir gece saat iki sularýydý.
Birliðime geri döndüm ve emrimi verdim:
Conkbayýrý'na  beþ yüz asker çýkarýn, mevzilensinler.

Aman komutaným, dedi, diðer subaylar.
Orasý kuþ uçmaz, kervan geçmez bir yerdir.
Ne gereði vardýr orada beþ yüz askerin.
Bir asker bile gitmese daha doðrudur.

Siz dedim, beþ yüz askeri gönderin.
Evet, dediler, gönderdiler.
Sabaha karþý Anzaklar Conkbayýrý'ndaydý.
Ama ben de Türk Askeri'nin yanýndaydým.

Kýlýcým sað elimdeydi, tabancam sol elimde.
Bütün bir gün savaþtýk can siperhane.
Yýkýlmadýk, yenilmedik, galip gelen biz olduk.
Kazanan biz, yenilen Ýngiliz oldu.


Serdar Yýldýrým
Başlık: Ynt: Çanakkale'de Ben Vardým
Gönderen: Thecollector - Mart 17, 2018, 23:49:08 ös
Kraaaal