Mayıs 18, 2022, 00:27:16 öö

Gönderen Konu: Knight Online Job Açýklamalarý  (Okunma sayısı 7676 defa)

Çevrimdışı ztcbaba

  • Daimi Üye
  • İleti: 1418
  • Karma: -33
  • zтcвαвα
    • Profili Görüntüle
Knight Online Job Açýklamalarý
« : Nisan 11, 2010, 16:04:34 ös »
Magician

Türkçesi:BÜYÜCÜ

Paper ve Pet Mage Nedir? Statlarý Nasýl Verilmelidir?Paper Mage: Karakter ilk açýldýgýndan beri sadece Magic Power (MP) verirler. INT e hiç vermezler. Bunun amacý çok daha fazla damage verebilmektir. Amaçlarý fazla damage oldugundan daha çok Flame alanýna yönelirler. Yan büyü olarakta Düþmanýný Yavaþlatmak Amacý ile Glacier en etkili yan büyüsüdür. Armor olarak üstlerine goblin set giyerler. INTleri olamadýgý için iyi bir staff tutamazlar. Daha çok Wizard yada Red Eye Staff Kullanýrlar. Takýlarýný Full MP olarak tercih ederler. Bir Rogue'a karþý fazla dayanamazlar ama partyler yada toplu savaþlar en çok tercih edilen mage türüdür.

Pet Mage: Karakter açýldýgýnda ilk 10 statý INT olarak seçerler. Orantýlý olarak INT ve MP ye verirler. Ornegin: 2 INT 1 MP INT 160 oldugunda geri kalan bütün Stat pointleri Mp ye verirler. Belirli Bir speciality yoktur. Daha çok damage vermek için Flame, Adamý yavaþlatýp az damage ile öldürmek için glacier, adamý durdurup çok daha yavaþ öldürmek için lighting, pet mageler için önerilen speciality Glacier/lighting. Statlarý ayarlý verildiði sürece her türlü armor ve silah tutabilirler.

Rogue

Türkçesi:OKÇU,BIÇAKÇI

Assassin Veya Archery Stat ve Skilleri Nasýl OLmaLý?Archery: Türkçe anlamý ile okçu. Karakterimizi açarken Tuarek-Rogue açýyoruz.Archery ok kullandýgý için daha çok uzaktan atýþ yapar. Çok güçlü bowlarý ve crossbowlarý vardýr. 3 tane oku bir anda atabilir. Yani elinizde ve üstünüzde kaliteli itemler oldugu sürece çok güçlüsünüz. Þimdi Archery Yapmak için skillerimizi açtýrdýgýmýzda Archery/Explore veriyoruz. Aðýrlýklý olarak archery veriyoruz tabiki.

Assassin: Türkçe anlamý ile suikastçi gibi birþey. Oyundada sukastten baþka biþiy yapmýyo zaten. Üstün vuruþ güçleri ve saðlam armorlarý ile assassin çok güçlü bir ýrk olarak karþýmýza çýkmakta. Assassinin skillerinden bahsedicek olursak þöle bir kaçýný yaziyim. 20 Saniyelik Kendine 800 Defans Basma Gücü, Bir Seferde vuruþ gücünün %600 kadar daha fazla vurabilme ve görünmez olarak 80 saniye koþabilme. Tabiki bunlarý yüksek levellerde yapabiliyor. Düþük levelde yapabilecekleriniz. %200/400 vurabilme 200/400 defans 20 saniye görünmezlik koþmadan. Skilleri Assassin/explore olrak veriyoruz.

Statlar: Ýki grup içinde statlar HP=94 DEX= Verebildiðiniz Kadar

PRÝEST

Türkçesi:RAHÝP


Knight Online oyununda 2 tane ýrk, 4 tane karakter vardýr.
Karakterlerden en sevdiðim olan rahipler (Priests) hakkýnda bu forumda
ve baþka yerlerden edindiðim bilgileri düzenleyip koymaya çalýþtým.
Buradaki yazýlarýn çoðunu forumdan kes yapýþtýr yoluyla aldým (umarým bana kýzmazlar)
amacým bulabildiðim bütün bilgileri tek bir yerde birleþtirmekti.
Eksiðim yada yanlýþým olursa lütfen düzeltin.


Oyunda iki ýrk olduðunu söylemiþtim,
ikisinde de rahip vardýr ve rahiplerin özellikleri aynýdýr, sadece isimleri farklýdýr.

El morad (Ýnsan) ýrkýndaki rahibin ismi Cleric;

Karus (Ork) ýrkýndaki rahibin ismi Shaman’dýr.

El morad ýrkýndan rahip olabilmek için erkek(Male) yada kadýn(Female);
Karus ýrkýndan rahip olabilmek için Tuarek yada Puri Tuarek
seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.Rahipler ne iþe yarar;

Yaptýklarý iyileþtirme büyüsü ile can puanýný ( HP = Hit Point ) arttýrabilir,
onlarýn yeteneklerini yükseltebilir, arkadaþlarýnýn hastalýklarýný
ve lanetlerini iyileþtirebilir veya düþmana lanet edebilir.
Her yerde ihtiyaç olan bir karakterdir.Cleric’lerin ve Shaman’larýn özellikleri aynýdýr fakat isimleri farklýdýr:

Aura = Ecstasy
Heal = Heal
Holly Spirit = Talisman


Her level (seviye) atladýðýnýzda 2 tane özellik puaný (skill points) vermeye hak kazanýrsýnýz.
Verdiðiniz özellik puanlarý sizin kendi level’inizin üzerine çýkamaz,
en az bir tane yan özellik seçmeniz gerekmektedir.
(level 18’ de özellik puanlarýnýn leveli ile karakterin leveli eþitlenir)Rahipler stat puanlarýný INT(inteligence=zeka) ve STR(strength=kuvvet) e verirler
Her level atladýðýnýzda 3 stat puaný vermeye hak kazanýrsýnýz
bunlarý istediðiniz yere verebilirsiniz
(DEX, MP ve HP) fakat bunlara puan vermek sizin fazla iþinize yaramaz.
Zaten karakter kaðýdýnýzda INT ve STR mavi yazýyla kendini öbürlerinden ayýrýrlar.Diðer karakterlerde olduðu gibi rahipler de özelliklerini
nereye vermek istedikleri konusunda çok düþünürler.
Tabi ki oyunda stat puanlarýný yada skill puanlarýný para (altýn = coins) karþýlýðýnda
tekrar deðiþtirebilirsiniz fakat level’iniz arttýkça maliyeti de artar.
Bu yüzden oyuna baþlamadan önce karar vermeniz gereken þeylerin baþýnda
nasýl bir karakteri yönlendirmek istediðinizdir.
Saldýrý aðýrlýklý mý, savunma aðýrlýklý mý, yoksa iyileþtirme aðýrlýklý mý?
Bu sorulara yanýt verdikten sonra karakterimizi yapýlandýrmaya baþlayalým;
Rahiplerin zýrh giyebilmeleri yada silah tutabilmeleri için
stat puanlarýný INT ve STR ‘ye vermeleri gerekmektedir,
tabi bazýlarý da birkaç puan HP ‘ye veriyorlar ama bence gerek yok.STAT PUANLARI NE ÝÞE YARAR:


INT: zeka (inteligence), buna puan verdiðinizde;

- Mana Puanýnýz (MP) artacaktýr, ayaktayken yada otururken Mana Puanýnýz daha hýzlý dolar,

- Mana puanýnýz sonuna kadar doluyken bitmesi zaman alýr, daha az Büyü Ýksiri (mana potion) içersiniz.

- Ayrýca Rahiplerin zýrhlarýný giyebilmeleri için ve rahip topuzu (priest mace) kullanmalarý için gereklidir.STR: güç, kuvvet, dayanýklýlýk (strength), buna puan verdiðinizde;

- Fiziksel saldýrý yaptýðýnýzda karþýnýzdakine daha çok zarar (damage) verebilirsiniz.

- Ayrýca daha çok aðýrlýk kaldýrmanýza yarar (sýrt çantanýzda daha çok þey taþýyabilirsiniz (iksirler aðýr oluyor)).

- Rahip zýrhlarýný giyebilmek ve rahip topuzunu kullanabilmek için gerekli.

Þimdi sýký durun, asýl güzel yere geliyorum,

- STR ile savaþçýlarýn kullanabildiði tüm silah ve kalkanlarý tutabilir ve kullanabilirsiniz.

- Fakat level 60 oluncaya kadar, topuz (mace) sýnýfýndan silah kullanmazsanýz karþý tarafa %50 daha az zarar verirsiniz.

- Level 60’tan sonra sword (kýlýç) sýnýfýndan silah kullanýrsanýz karþýnýzdakine ekstra zarar verebilirsiniz.Takýlar, Silahlar ve Zýrhlardaki Stat Ekstralarý (Bonuslarý):


Bu ekstralar sizin zýrh giymenizi yada silah/kalkan tutabilmenizi etkilemez.

STR: Karþýnýzdaki kiþiye daha çok zarar vermenizi saðlar ve taþýma kapasitenizi arttýrýr.

INT: Mana kapasitenizi arttýrýr, mananýz daha çabuk dolar.

HP: Can puan kapasitenizi arttýrýr, can puanýnýz daha hýzlý dolar (sadece otururken)

DEX: Daha hýzlý koþabilmenizi saðlar (bence gereksiz)

MP: Büyü saldýrýlarýnýzda karþý tarafa verdiðiniz zararý arttýrýr

(basic skilllerdeki Brightness büyüsü için yararlý olabilir,

ne kadar yararlý olduðu tartýþmasýzdýr) (bence gereksiz)HIT POINT (can puaný): can puanýnýzý arttýrýr. (yararlýdýr)

MANA POINT (büyü puaný): büyü puanýnýzý arttýrýr. (yararlýdýr)Saldýrý amaçlýysanýz STR,

savunma amaçlý iseniz HP,

iyileþtirme amaçlýysanýz INT

ekstralý takýlar kullanmak sizin için yararlý olacaktýr.Hiçbir karakter baþka bir karakterin zýrhýný giyemez fakat bazý silahlarý kullanabilir.

Oyun esnasýnda kimin ne karakterde olduðunu zýrhlarýna bakarak anlayabilirsiniz.NOT: Sadece Karus ýrkýndaki Puri Tuarekler’ in giydikleri zýrhlar görünmüyor. Fakat onlar sadece rahip olabiliyorlar.NOT: Tüm karakterlerin zýrhlarý 6 seviyedir fakat bazý görevleri yaparak

daha deðiþik zýrhlar da giyebilirsiniz.

Bunlar; Silah Armor, Goblin Armor, Talia Skin, Armor of Destruction’ dýr.

Rahipler kullandýklarý birinci özelliklerine göre deðiþik isimler alýrlar;BUFFER: (Aura/Heal) yada (Aura/Holly Spirit)- Partinizdekilerin, can puanlarýný (HP) yükseltebilir, Defanslarýný (AC) arttýrabilir,

Zehire, Lanete ve Büyüye karþý bir dirençlerini (Resistance) arttýrabilirsiniz.

- Buradaki ana amaç Buff yapýlan kiþinin etrafýna görünmez bir “Aura” ile kaplamaktýr.

- Parti dýþýndakilere can arttýrma (HP BUFF) dýþýndaki tüm BUFF büyülerini yapabilirsiniz.RESSER: (Holly Spirit/Heal) yada (Holly Spirit/Aura)- Üzerinde Hayat Taþý (Life Stone) olan birisi öldüðünde onu tekrar diriltir

böylece kaybettiði deneyim (exp = experience) puanlarýnýn bir bölümünü

geri verebilirsiniz (Resurrection = Diriltme).

- Düþmana çeþitli lanet büyüleri yaparak onun can puanýný,

mana puanýný, defansýný, saldýrý gücünü azaltabilirsiniz.

- Bir bakýma BUFFER’in tam tersi olduðu için DEBUFFER da denilebilir.

Biz Türkler s harfi yerine z harfini kullanmayý çok sevdiðimiz için

bazý yerlerde REZZER olarak da karþýlaþabilirsiniz.

RESSER kelimesi Resurrection (diriltme) kelimesinden türetilmiþtir.
HEALER: (Heal/Aura) yada (Heal/Holly Spirit)- Herkesi iyileþtirebilir, üzerlerindeki lanetleri kaldýrabilir,

yaptýðý bir büyü sayesinde 20 saniye boyunca büyü yaptýðý kiþiyi azar azar iyileþtirebilirsiniz.

- Partinizdeki kiþiler çok daha az can iksiri (healing potion) içerler.

- Levelinize göre kendiniz can iksiri yapýp kullanabilirsiniz yada satabilirsiniz.

RAHÝP TÜRLERÝ:1. TÜR: Saldýrý amaçlý rahipler:

Oyuna baþladýðýnýz andan itibaren bütün stat puanlarýný STR’ ye verebilirsiniz.

Buradaki amaç düþmana birkaç vuruþta elemine etmektir.

Giyeceðiniz zýrh türü rahiplerin en düþük korumalý zýrhlarý (1. seviye zýrhlar) olur.

INT’ inize baðlý olarak bu zýrhlarýn kalitesini yükseltip (upgrade ederek)

daha iyi korunma saðlayabilirsiniz.

Tutacaðýnýz savaþçý silahlarý ve kalkanlar ile düþmaný daha rahat elemine edebilirsiniz. Genellikle ön planda olursunuz, tek baþýnýza gezebilirsiniz, çoðu kiþi sizi görünce kaçar.2. TÜR: Savunma amaçlý rahipler:

Oyuna baþladýðýnýz anda puanlarý STR’ ye verirsiniz.

Daha sonra giyeceðiniz zýrha göre STR ve INT olarak puanlarý vermeye devam edersiniz.

INT daha önceliklidir. Fakat yinede rahip topuzu ve kalkan kullanabilirsiniz.

Puanlarýnýza uygun olan bütün rahip zýrhlarýný giyebilirsiniz, böylece savunmanýz artar, çok zor ölürsünüz. Sizin için bazýlarý “ölümsüz” bile diyebilir.

Tek baþýna gezebilirsiniz fakat karþýlaþtýðýnýz düþmaný elemine etmeniz baya zaman alýr.

Partilerin tartýþýlmaz parçasý olursunuz.3. TÜR: Ýyileþtirme amaçlý rahipler:

Oyuna baþladýðýnýz andan itibaren bütün puanlarý INT’ e verirsiniz.

1. ve 2. seviye zýrh giyip onlarýn kalitesi yükseltebilirsiniz.

Amacýnýz partinizdeki kiþilerin ölmemesini saðlamaktýr.

Mana puanýnýz kolay kolay bitmez. Tek baþýna fazla þansýnýz yoktur.

Kolay ölürsünüz. Hep arka planda kalýrsýnýz. Biraz sýkýcý bir iþtir.Bu 3 türe göre hangi özellikleri seçeceðiz;1. Tür için en uygunu RESSER olmaktýr,

düþmana fiziksel saldýrýlar yapmadan önce moralman çökertirsiniz.

Kolay parti bulmak için (Holly Spirit/Heal) olabilirsiniz.

Tek baþýnýza kasmak isterseniz (Holly Spirit/Aura) kasabilirsiniz.2. Tür için en uygunu BUFFER olmaktýr, arkadaþlarýnýzýn (ve kendinizin)

savunmalarýný arttýrýp kolay ölmemenizi saðlayabilirsiniz.

Genellikle özellik puanlarýný (Aura/Heal)’a verebilirsiniz.

Arttýrdýðýnýz can puanýný iyileþtirebilirsiniz.

(Aura/Hollt Spirit) ile de tek baþýnýza saldýrý yaptýðýnýzda

karþýnýzdakini daha rahat elemine edebilirsiniz.3. Tür için en uygunu HEALER olmaktýr,

partinizdeki kiþileri devamlý iyileþtirirsiniz,

lanetleri (can azaltma büyülerini) kaldýrabilirsiniz.

(Heal/Aura) daha çok kullanýlýr, (Heal/Holly Spirit) fazla kullanýlmaz.NOT: 3. Tür rahipler karambol anýnda hemen öldükleri için fazla kullanýlmaz.

Daha çok 1. ve 2. tür rahipler kullanýlýr.

Bunlarýn arasýnda 2. tür rahipler

INT’ e daha az puan verip geri kalanýný STR’ ye verip

savunmalarýný azaltýp saldýrý güçlerini arttýrabilirler.

Yani 1. ve 2. türün ortasý.


Tabi ki de hangi tür rahip olursanýz olun istediðiniz özelliði seçebilirsiniz.

Ýstediðiniz zaman para karþýlýðý ile deðiþtirebilirsiniz.


Kolay level atlamak için ilk baþta BUFFER olabilirsiniz.

1. tür rahip olan (stat puanlarýný STR’ ye veren) ve BUFFER olan çok kiþi tanýyorum. Ulaþmak istediðiniz level’e gelip tekrar özelliklerinizi deðiþtirebilirsiniz.

HEALER olmak için illa 3. tür olmaya gerek yoktur daha çok 2. türlerin tercihidir.


CAN ÝKSÝRÝ NASIL YAPILIR:


Sundries’ ten ve Ýksir satýlan yerden aþaðýda gerekli olan eþyalarý alýp, þehrinizdeki GREAT PRIEST’ e <*kýrp!*>ürüp onlara verirseniz onlarda size can iksirleri verirler.

El Morad için; Great Priest Helena. Karus için; Great Priest Murka.


HEAL özelliðine 30 puan verirseniz
10 Holy Water + 10 Prayer of Life = 10 Water of Life (90 HP)

HEAL özelliðine 40 puan verirseniz
10 Holy Water + 10 Prayer of Love = 10 Water of Love (180 HP)


HEAL özelliðine 50 puan verirseniz
10 Holy Water + 10 Prayer of Grace = 10 Water of Grace (360 HP)


HEAL özelliðine 60 puan verirseniz
10 Holy Water + 10 Prayer of Favors = 10 Water of Favors (720 HP)


Yapabilirsiniz.


resser'lar stone of life karþýlýðýnda sizleri canlandýrabilirler.

Loved Resurrection (Level 33) kaybedilen exp puanýnýn %60'ýný geri verir
ölen kiþinin çantasýnda en az 4 tane stone of life olmalýdýr.
Bu taþlarýn 2 tanesi rahibin çantasýna ödül olarak otomatikman gelir, 2 tanesi yok olur.

Blessed Resurrection (Level 42) kaybedilen exp puanýnýn %70'ýný geri verir
ölen kiþinin çantasýnda en az 10 tane stone of life olmalýdýr.
Bu taþlarýn 5 tanesi rahibin çantasýna ödül olarak otomatikman gelir, 5 tanesi yok olur.

Blessed Resurrection (Level 54) kaybedilen exp puanýnýn %80'ýný geri verir
ölen kiþinin çantasýnda en az 30 tane stone of life olmalýdýr.
Bu taþlarýn 15 tanesi rahibin çantasýna ödül olarak otomatikman gelir, 15 tanesi yok olur.

canlanan kiþi öldüðü yerde tekrar doðar...
caný tamamen dolar ama mana'sý 0 olur.

WARÝOR


Türkçesi:SAVAÞÇI

Warrior Skill Ve StatLarý Nasýl OLmaLýdýr?


Öncelikle Warriorlar icin defense agýrlýklý verilip provoker olunmalý level 59 da reskill yapýp attacker olunmalýdýr. Çünkü provoker olmak harpyde partilerinde daha cabuk level atlamanýzý saglar. Tabiki attacker oLmakta yararlý fakat provoker her partide yaratýklarý toplayýp alan saldýrýsý yapýlmasýna olanak sagladýgý icin daha yararlý gibi göründü bana. Ama ben doðuþtan kaaf göz yarmak istiyorum derseniz Attack/defense verirsiniz ve esland a gidnce deruvish/Apostle/DragonToothSkeleton partileri kovalarsýnýz. Statlar ise 94 Hp gerisi Str olmalýdýr.

Ek bilgi olarak Tank Warrior= Full hp taký takar, Armorlarýn hepsi Hp bonusludur.                               ғeɴerвαнçe ѕĸ мeɴejerι