Ocak 17, 2020, 15:49:52 ös

Gönderen Konu: Robot Kartal  (Okunma sayısı 1968 defa)

Çevrimdışı Hüseyin102

  • İleti: 48
  • Karma: 3
    • Profili Görüntüle
Robot Kartal
« : Şubat 03, 2018, 18:27:58 ös »

Profesör Jack Stingo  üniversitedeki görevinden arta kalan  zamanlarda  laboratuvar  haline getirdiði evinin bodrum katýnda  çeþitli  deneyler  yapýyor,  yeni  buluþlar  gerçekleþtirmeye çalýþýyordu. Son birkaç yýldýr bütün dikkatini robot kartal yapýmýna vermiþ ve  çalýþmalarýný         bu yönde yoðunlaþtýrmýþtý. Gerçi þimdiye kadar iki  robot  kartal  yapmýþ  ve  bunlarý  þehrin    varoþlarýndaki  evinin geniþ bahçesinde uzaktan kumanda ederek uçurmuþtu, ama onun  asýl amacý bu deðildi.
 
Profesör Jack Stingo   sýranýn  son  derece  geliþtirilmiþ  bir  robot  kartal  yapýmýna  gelmiþ olduðunu biliyordu. Bu robot kartal diðer robot kartallardan pek çok farklý özelliklere sahip bulunacaktý: Kafasýnýn içine yerleþtirilmiþ mini bilgisayar aracýlýðýyla bilmesi gereken  tüm bilgilere sahip olacak ve bu  bilgilerin  ýþýðýnda  kartallarla  yakýn  iliþkiler  kurarak  onlarýn yaþantýlarýný araþtýracaktý. Edindiði izlenimleri kafasýndaki mini  bilgisayarda  deðerlendirip  anýnda profesörün laboratuvarýndaki bilgisayara  geçecekti. Ayrýca gözlerindeki  kameralar                                                                                                      ile gördüðü her þey laboratuvardaki bilgisayarýn ekranýnda profesörün görüþüne açýk  olacaktý.
Yeni ve deðiþik bilgiler öðrenmek isteði insan zekasýnýn vazgeçilmez tutkusuydu ve  bilinen    ile yeterli kalýnmayýp bilinmeyeni de bilmek için harcanacak çaba,  insanoðlunun  gelecekte edineceði yeni bilgilere atlama taþý olabilirdi ve  her yeni bilgi insanlýðýn  yararýna  sunulabilirdi. 
 
Profesör Jack Stingo  üç yýl  süren  yorucu  bir  çalýþmadan  sonra,  robot  kartalýn  yapýmýný tamamladý; robot kartalý bahçeye çýkardý, laboratuvara  döndü, bilgisayarýn  baþýna  geçti  ve uzaktan kumanda aletini çalýþtýrarak    robot  kartalýn  uçmasýný  saðladý.  Robot  kartal    evin üzerinde birkaç tur attýktan sonra daðlara doðru yöneldi. Sarp ve yalçýn kayalýklarda yaþayan kartallarýn arasýna karýþýp, onlarýn yaþantýlarýný araþtýracaktý. Robot kartal  bir  süre uçtuktan sonra  çok yükseklerde geniþ daireler çizerek uçmakta olan  bir  kartal  gördü. Bu  kartal  ne yapýyordu böyle?  Onun geniþ daireler çizerek uçmaktaki  amacý  neydi?  Bunu  ona  sormak lazýmdý. Yükseldi. Kartalýn yanýna yaklaþýnca:
 
“ Özür dilerim, niye dönüp duruyorsun orada? “ diye sordu. Bunun üzerine kartal  sert ve çok þiddetli bir tepki gösterdi:
 
“ Sus, kaç oradan, iþin yok mu senin?  Defol git buradan…”
 
Robot kartal  hemen oradan uzaklaþtý. Bu ne biçim kartaldý böyle? Özür dileyip,  niye  dönüp duruyorsun diye sormuþtu. Peki kartal  neden  onu  kovmuþtu?  Robot  kartal  o  geceyi  sakin geçirdi. Ertesi sabah sarp ve yalçýn kayalýklara yaklaþmýþtý ki  bir kartal yuvasý gördü. Yuvada iki kartal ve bir yavru vardý, onlara doðru yöneldi. Ayný anda iki kartal  yuvadan  ayrýlýp  hýzla uçarak robot kartalýn önünü kestiler. Kartallardan biri:
 
“ Sen ne yaptýðýný sanýyorsun? Bu ne münasebetsizlik? Dün  av  takibindeydim,  tam  dalýþa geçecekken  beni lafa tuttun, avýmý kaçýrdýn. Bugün ise yuvama gelmeye çalýþýyorsun. Bunlar korkunç hatalar ve kesinlikle affý yoktur. Dünyanýn neresinde yaþarsa yaþasýn   bir  kartalýn bunlarý bilmesi gerekir. Neden bilmem  senin bu hatalarý bilmeden yaptýðýný düþünüyoru   m. Eðer  bilseydin karþýmda böylesine soðukkanlý duramazdýn. Þimdi hiçbir þey söylemeden çek git buradan ve bir daha karþýma çýkma. Üçüncü hatanda parçalarým seni.. Bak hala duruyor ”  dedikten sonra  robot kartalýn üstüne atýlmak istedi. Robot kartal aniden geriye dönerek, son sürat oradan kaçmaya baþladý. Kartallar, robot kartalý bir süre kovaladýktan sonra yuvalarýna  döndüler. Robot kartal yarým saat kadar uçtuktan sonra bir daðýn yamaçlarýndaki kayalýklara indi. Çevre oldukça sessizdi. Kafasýndaki mini bilgisayarda olaylarý  deðerlendirmeðe,  tüm   konuþulanlarý    profesörün bilgisayarýna geçmeye baþladý. Ýþlem tamamlandýktan sonra  hangi  yöne doðru uçmasý gerektiðini bulmaya çalýþýrken, bir kartal sesi duydu.
 
“ Hey arkadaþ!..Orada ne yapýyorsun? Yanýna gelebilir miyim? “ Robot  kartal   baþýný  sola çevirip baktý. Ýlerde bir kartal kayalýklara konmuþ  ve  bir  kanadýný  sallýyordu. “ Konuþmak istersen yanýna  gelebilirim. Gelmemi  ister  misin, arkadaþ? “ Bu,  robot  kartalýn  arayýp  da bulamadýðý fýrsattý.Ýþte fýrsat ayaðýna kadar gelmiþti.Buna þans denirdi ve bu þansý kaçýrmazdý.
 
“ Gel arkadaþ, gel, gel de konuþalým.  ”  Kartal uçtu, robot kartalýn yanýna kondu.
 
“ Bir süredir seni izliyorum, arkadaþ. Az önce epey dalgýndýn, sanki gövden buradaydý, fakat aklýn baþka yerdeydi veya öyle gibi göründün bana diyelim. “
 
“ Söylediklerin bir þekilde doðru sayýlabilir. Her þeyin bir nedeni  vardýr. Buradan  hareketle geriye gidersen oluþa, ileri gidersen sonuca varýrsýn. “
 
“ Sonuca varmak  o oluþun nedenlerini ortadan kaldýrmakla ortadan kaldýrmakla mümkündür. Öyle deðil mi arkadaþ? “
 
“ Çok çok doðru..Sözü fazla uzatmayalým. Ben  Profesör  Jack  Stingo  adýndaki bilim adamý tarafýndan yapýlmýþ olan bir robot kartalým. Kartallarýn yaþantýlarýný araþtýrmakla görevliyim. Dünyadaki kartallarýn sayýsý giderek azalmakta. Bu durum  insanlar  tarafýndan  biliniyor  ve kartal nesli yok olmasýn diye çalýþmalar yapýlýyor. Profesör   benim  aracýlýðýmla  elde  ettiði bilgileri  insanlýðýn görüþüne sunacak ve insanlarýn kartallar hakkýnda bildikleri yeni bilgilerle pekiþecek. Bu bilgilerin ýþýðýnda yapýlacak çalýþmalar, kartallarýn çoðalmasýný saðlayacak. Bir kartal olarak böylesine faydalý bir amaca hizmet etmek görevin olmalý. ” Kartal  bir süre þaþkýn þaþkýn   robot kartalýn yüzüne baktýktan sonra kendini toparladý.
 
“ Demek sen bir robot kartalsýn. Oldukça deðiþik davranýþlar içindeydin, fakat sen söylemesen bir robot olduðunu anlayamazdým. Her neyse  biz  kartallar  çoðunlukla  gündüzleri  avlanýrýz. Her kartalýn ayrý bir av sahasý vardýr. Bir kartal baþka  bir  kartalýn  av  sahasýna  giremez. Bu yasaktýr. Av peþindeyken ve yuvamýzda dinlenirken   rahatsýz  edilmekten  hoþlanmayýz. Eðer rahatsýz eden olursa tepki görür, haddi bildirilir. Kendi  aramýzda  pek  itiþ  kakýþýmýz  olmaz.  Bunun nedeni  aile dýþýnda  çok nadir olarak  iki kartalýn bir araya gelip görüþmesidir. Bildiðin gibi  kartallar  göklerin  hakimidir.  Hiçbir  uçan  yaratýk  bizimle  havada  boy  ölçüþemez. Yuvalarýmýzý  daðlarýn  doruklarýna,  kayalýklarýn  en  sarp  ve  ulaþýlmaz  yerlerine  yaparýz.  Oralarda yabancý gözlerden uzakta yaþarýz. Bazen nereden bilmem çýkar bir yýlan yuvadaki yumurtalara musallat olur. Yuvada üç yumurta olsa birini,  ikisini  garanti bu yýlanlar   kapar. 

Bir an bile boþ bulunmaya gelmez yuvada yumurta varken. Biz  de  her  gün  pek  çok  yýlan avlarýz fakat çabuk ürediklerinden sayýlarý hiç azalmaz  bu  yýlanlarýn.  Hani  olsa  bir  türlü  olmasa bir türlü..Bir de insanlar tüfeklerle vururlar kartallarý, öldürürler..Kartal eti yemezmiþ  insanlar peki neden öldürürler o zaman kartallarý?  Hayýr, böyle anlamsýz þey olmaz. Kartallar  olmasa her taraf yýlan, çýyan dolar. Tarla faresine adým baþýnda rastlanýr. Bu tarla fareleri bir çoðalsalar ne tarla kalýr, ne bað, ne bahçe. Bütün mahsulü silip süpürürler. Bunun sonucu aç  kalan yine insanlar olur, benden söylemesi. ”
 
Daha sonraki konuþmalar soru-cevap þeklinde oldu. Robot kartal kafasýna takýlan konularý kartala sordu, o da   bu  sorularý  cevapladý. Bir  süre  daha  konuþtuktan  sonra   robot  kartal:
“ Bu kadarý yeterli, teþekkür ederim, arkadaþ  ” dedi.  Kartal: “ Asýl ben teþekkür ederim, arkadaþ  ” dedi ve uçup gitti. Robot kartal  hemen  konuþulanlarý profesörün bilgisayarýna geçti. Birkaç gün daha çevrede gözlemlerini  sürdüren  robot  kartal   profesörden görev tamamlandý sinyalini alýnca dönüþ yolculuðuna baþladý. Elde edilen bilgiler profesör  tarafýndan  derlenip  toparlandýktan  sonra   yayým   yoluyla   insanlarýn   görüþüne sunulacaktý.


SON


Serdar Yýldýrým