Şubat 01, 2023, 06:13:41 öö

Gönderen Konu: FIFA 16 - Online - Ödüllü 2. Sanalaraf Turnuvasý  (Okunma sayısı 13153 defa)

Çevrimdışı Burak Salvation

 • İleti: 1
 • Karma: 0
  • Profili Görüntüle
FIFA 16 - Online - Ödüllü 2. Sanalaraf Turnuvasý
« : Mart 26, 2016, 11:29:14 öö »

------------------------------------------------------------
FIFA 16 ONLINE - ÖDÜLLÜ 2. SANALARAF TURNUVASI
------------------------------------------------------------
A)SANALARAF TURNUVASI BAÞLANGIÇ KURALLARI :
------------------------------------------------------------
1-Turnuvaya katýlabilmek için orijinal FIFA 16 oyununa sahip olmanýz gerekmektedir.
2-Turnuva bilgisayar platformu üzerinden yapýlacaktýr.
3-Turnuvaya katýlým ücretsizdir.
4-Turnuvanýn baþlamasý için gereken minimum katýlýmcý sayýsý 16 kiþidir.Maksimum katýlýmcý sayýsýysa 32 kiþidir.Maksimum katýlýmcý kontenjaný dolduktan sonra 3 tane de yedek katýlýmcý alýnacaktýr.
5-Turnuvadaki takým seçimi, yöneticiler tarafýndan oyunda yer alan 4 yýldýz gücüne sahip takýmlar arasýnda yapýlacak çekiliþ ile belirlenecektir.
6-Takýmlarýn sadece 4 yýldýz gücüne sahip olmasýndaki amaç takýmlar arasýnda dengeli bir rekabet saðlamaktýr.Ve her turnuva katýlýmcýsý rastgele çekiliþde gelen takýmýný kabul etmek zorundadýr.Ýtiraz hakký yoktur.
8-Turnuva Maç Günleri : Pazartesi,Çarþamba,Cuma,Pazar'dýr.Maç saati 20:45 olarak belirlenmiþtir.Maçlar fikstürde belirtilen gün ve saatte yapýlmalýdýr.
9-Turnuvadaki defans stili tactical defending olarak belirlenmiþtir.Katýlýmcýlarýn defans stilini bu þekilde yapmasý zorunludur.
10-Turnuvadaki rakibine küfür,argo,alaycý,saygýsýz davranýþlarda bulunan veya maçlarda hile yaptýðý tespit edilen kiþi veya kiþiler turnuvadan atýlacaktýr.
11-Turnuva yöneticileri gerektiði takdirde turnuva kurallarýný yeniden düzenleme yetkisine sahiptir.
12-Turnuvaya katýldýktan sonra tüm turnuva kurallarýný okumuþ ve kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.
------------------------------------------------------------
B)SANALARAF TURNUVASI ÖDÜLLERÝ :
------------------------------------------------------------
-Turnuva 1.sine : Kutulu Orjinal Football Manager 2016

------------------------------------------------------------
-Turnuva 2.sü , 3.sü ve gol kralýna sürpriz hediyeler verilecektir.Turnuva baþladýðýnda turnuva sitesi üzerinden duyurulacaktýr.
------------------------------------------------------------
B)SANALARAF TURNUVASI ÖDÜLLERÝ HAKKINDA :
------------------------------------------------------------
-Turnuva ödülleri büyük bir aksilik olmadýðý takdirde turnuva takviminde yer alan tarihler içerisinde gönderilecektir.
-Turnuvada dereceye girip ödül kazanan katýlýmcýlar turnuva bittikten sonraki gün kargo adresini turnuva yöneticilerine göndermelidir.
-Kargo gönderimi ücretsizdir.
-Belirtilen günler içerisinde kargo adresleri yöneticilere gönderilmezse ödül gönderimi iptal olur.
------------------------------------------------------------
C)SANALARAF TURNUVASI ÖRNEK BAÞVURU FORMU :
------------------------------------------------------------
-Turnuva Kurallarýný : Okudum ve kabul ediyorum.
-Origindeki Kullanýcý Adým : BurakSalvation
-Turnuvadaki Takýmýmýn : Yöneticiler tarafýndan rastgele çekiliþ ile belirleneceðini biliyorum.Her takýmýn 4 yýldýz gücüne sahip olmasý ve seçimin rastgele belirlenmesi benim için uygundur kabul ediyorum.
-Turnuva Yöneticilerine (BurakSalvation -VEYA- mchtylmz149) : Originde arkadaþlýk isteði gönderdim.
-Turnuvanýn Facebook Grubuna (www.facebook.com/groups/sanalarafturnuvasi) : Burak Salvation (Örnek) adlý kiþisel hesabýmla üyelik isteði gönderdim.
-Turnuvanýn Web Sitesine (www.sanalarafturnuvasi.com) : Üyelik baþvurusu yaptým.
-Turnuva Gruplarý Ve Sonraki Turlardaki : Rakiplerim açýklandýðýnda origin üzerinden arkadaþlýk isteði göndereceðim.Maç zamaný geldiðinde rakibime haber verip maç daveti göndereceðim.
-Turnuva Maç : Günleri müsaitim.Maç gününde ani bir iþim çýkarsa rakibimle anlaþýp maçý erteleme veya erkene alma talebini www.sanalarafturnuvasi.com ''FORM GÖNDER'' menüsü üzerinden göndereceðim.
-Turnuvayla Ýlgili Görüþüm : Turnuvaya katýlan herkese baþarýlar dilerim.Ýyi olan kazansýn.
------------------------------------------------------------
-NOT : Baþvuru formunu doldurup konuya cevap olarak gönderebilirsiniz.Kurallara uygun þekilde yapýlmayan baþvurular, kabul edilmeyecektir.
------------------------------------------------------------
-NOT 2 : Baþvuru yoðunluðu söz konusu olduðunda daha önceki turnuvalarýmýza katýlýp turnuvadaki her maçýna aksatmadan gelen rakiplerine ve turnuva yöneticilerine saygýlý davranan eski katýlýmcýlara yaptýklarý baþvurularda öncelik tanýnacaktýr.
------------------------------------------------------------
-NOT 3 : BAÞVURU FORMUYLA ÝLGÝLÝ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI :
------------------------------------------------------------
Soru 1 : Neden turnuva yetkilisini originde eklemek zorundayým ?
Cevap 1 : Turnuva devam ederken turnuvayla ilgili bir sorun yaþarsanýz bunu bize doðrudan bildirmeniz için ve bizim turnuvayla ilgili duyurularý size doðrudan ulaþtýrmamýz için gereklidir.
Soru 2 : Sanalarafýn web sitesine ve facebook grubuna neden üye olmak zorundayým ?
Cevap 2 : Origin sürekli hata veren bir sistem olduðu için katýlýmcýlarýn rakipleriyle ve turnuva yetkilileriyle arasýndaki iletiþimin kopmamasý için böyle bir grup kurmayý uygun gördük.Amacýmýz sürekli iletiþim halinde olup iletiþim kopukluðundan kaynaklanan hatalarý minimuma indirmektir.
------------------------------------------------------------
D)SANALARAF TURNUVASI TAKVÝMÝ :
------------------------------------------------------------
- 25.3.2016 - 8.4.2016 Saat : 23:59 Arasý - Turnuva Baþvuru Günleri
- 10.4.2016 - Turnuva Gruplarý & Fikstürlerin Paylaþýldýðý Gün
- 11.4.2016 - Turnuva Baþlangýç Günü
- 11.4.2016 - 15.4.2016 Arasý - Turnuva Grup Maçlarý
- 17.4.2016 - Turnuva Çeyrek Final Maçlarý
- 18.4.2016 - Turnuva Yarý Final Maçlarý
- 20.4.2016 - Turnuva Final Ve 3.lük Maçý
- 24.4.2016 - 1.5.2016 Arasý - Turnuva Ödüllerinin Gönderim Süresi
------------------------------------------------------------
F)SANALARAF TURNUVASI ÝLETÝÞÝM ADRESLERÝMÝZ :
------------------------------------------------------------
-Web Sitemiz : www.sanalaraf.com
-Turnuva Sitemiz : www.sanalarafturnuvasi.com
-Facebook Grubumuz : www.facebook.com/groups/sanalarafturnuvasi
-Turnuva Yöneticilerinin Origin IDleri : BurakSalvation - mchtylmz149
------------------------------------------------------------
G)-SANALARAF TURNUVASI KATILIMCILARI :
------------------------------------------------------------
---
------------------------------------------------------------
1)SANALARAF TURNUVASI GRUP KURALLARI :
------------------------------------------------------------
-Varsayýlan olarak 32 katýlýmcýlý turnuvada 4erli toplam 8 grup yer alacaktýr.
-Grup Sýralamasýnda Etkili Olan Faktörler : +Puaný En Fazla Olan +Averajý En Fazla Olan +Atýlan Gol Sayýsý En Fazla Olan +Verileri Ayný Olan Rakip Ýle Arasýnda Averaj Sistemi
-Maçlar rövanþlý olacak ve art arda oynanacaktýr.
-Maçlar uzatma ve penaltýlar kapalý bir þekilde oynanacaktýr.
-Galibiyete 3 beraberliðe 1 puan verilmektedir.
-Katýlýmcýlar, grubuna düþen tüm rakiplerine origin üzerinden arkadaþlýk isteði göndermeli ve maçtan önce mutlaka iletiþime geçmelidir.Bir sorun oluþursa bu yöneticilere bildirilmelidir.
-Maçlar fikstürde belirtilen gün ve saatte yapýlmalýdýr.Ertelenen veya erkene alýnan maçlar dýþýnda belirtilen gün ve saatte yapýlmayan maçlar hükümsüz sayýlýr.
------------------------------------------------------------
2)SANALARAF TURNUVASI MAÇ ÖNCESÝ KURALLARI :
------------------------------------------------------------
-Turnuva aþamasýnda rakipler fikstür dahilinde açýklanýr.Katýlýmcý grup ve diðer turlardaki açýklanan tüm rakiplerine origin üzerinden arkadaþlýk isteði göndermek zorundadýr.
-Rakipler gelen arkadaþlýk isteklerini maçýn yapýlacaðý zamana kadar kabul etmelidir.Aksi taktirde hükmen yenik sayýlabilirler.Turnuva yöneticilerinin insiyatifi doðrultusunda turnuvadanda ihraç edilebilirler.
-Katýlýmcýlarýn maçlarýný fikstürde belirtilen gün ve saatte yapma zorunluluðu vardýr.Gerektiði takdirde maç erteleme veya erkene alma talebi gönderilebilir.Maç erteleme talebi ile ilgili kurallarý aþaðýdaki kurallarý okuyarak öðrenebilirsiniz.
-Maçlar fikstürde belirtilen gün ve saatte yapýlmalýdýr.Ertelenen veya erkene alýnan maçlar dýþýnda belirtilen gün ve saatte yapýlmayan maçlar hükümsüz sayýlýr.
-Fikstürde belirtilen zamanda maç yapacak katýlýmcý ana menüde bulunan online dostluk maçlarý bölümüne girer.Ev sahibi olan takým rakibine haber verir daha sonra maçý kurar ve maç isteðini gönderip rakibini bekler.
Maç kurulumu ile ilgili kurallarý aþaðýdaki kurallarý okuyarak öðrenebilirsiniz.
------------------------------------------------------------
3)SANALARAF TURNUVASI MAÇ ERTELEME KURALLARI :
------------------------------------------------------------
-1 katýlýmcýnýn en fazla 3 maç için erteleme veya erkene alma talebinde bulunma hakký vardýr.
-Ertelenmek istenen maç, en fazla 24 saat ertelenebilir.
-Erkene alýnmak istenen maç, en fazla 24 saat erkene alýnabilir.
-Maçýnýzýn olduðu gün bir iþiniz çýkarsa maçýnýzý ertesi gün oynamak için erteleme talebinde bulunabilirsiniz.
-Maçýnýzýn olduðu gün bir iþiniz varsa maçýnýzý daha erken bir zamanda oynamak için erkene alma talebinde bulunabilirsiniz.
-Maçýný erteletmek yada erkene almak isteyen katýlýmcý ertelemek veya erkene almak istediði tarih ve saatle ilgili rakibiyle görüþür.
-Rakibinin kabul etmesi halinde www.sanalarafturnuvasi.com üzerinden ''FORM GÖNDER'' menüsünde bulunan maç erteleme veya erkene alma formunu doldurarak gönderir.
-Turnuva yöneticileri erteleme veya erkene alma talebini deðerlendirir.Ve onaylandýktan sonra belirtilen zamanda maç yapýlýr. 
-Erteleme veya erkene alma talebi gönderileceði zaman www.sanalarafturnuvasi.com bakým varsa ve site kapalýysa maç sonuçlarý Turnuvanýn Facebook Grubu üzerinden gönderilmelidir.
-www.sanalarafturnuvasi.com açýk ve kullanýlabilir olduðu halde belirtilen erteleme veya erkene alma talebi gönderme konusu dýþýnda Turnuvanýn Facebook Grubu, Özel Mesaj veya baþka adresler üzerinden gönderilen talepler kabul edilmeyecektir.
-Ertelenen ve erkene alýnan maçlar online dostluk maçlarý bölümü üzerinden düzenlenecektir.Maç kurulumu ile ilgili kurallarý aþaðýdaki kurallarý okuyarak öðrenebilirsiniz.
------------------------------------------------------------
3)A-ÖRNEK MAÇ ERTELEME VEYA ERKENE ALMA FORMU :
------------------------------------------------------------
-Origin ID : BurakSalvation
-Rakip Origin ID : mchtylmz149
-Ertelenmek Veya Erkene Alýnmak Ýstenen Maç Tarihi ve Saati : 7.1.2016 - Saat : 21:45
-Ertelenen Veya Erkene Alýnan Maçtan : Rakibimin haberi ve onayý vardýr.
-Turnuvanýn Maç Erteleme Ve Erkene alma : Kurallarýný okudum ve kabul ediyorum.
------------------------------------------------------------
4)SANALARAF TURNUVASI MAÇ KURULUM KURALLARI :

------------------------------------------------------------
-Turnuva maçlarý online dostluk maçlarý bölümü üzerinden yapýlacaktýr.
-Turnuvada yapýlacak tüm maçlar rövanþlýdýr ve art arda oynanacaktýr.
-Ev sahibi takým fikstürde belirtilen saatte maçý kurup rakibini 15 dakika bekleyecektir.1. maç tamamlandýktan sonra konuk takým ev sahibi olacak ve 2. maçý kuracaktýr.
-Maç saati olarak bilgisayar saati kabul edilip saat dilimi ise (UTC +02.00) Atina Bükreþ'tir.
------------------------------------------------------------
4)A-MAÇ KURULUMU :
------------------------------------------------------------
* ''ONLINE'' Menüsünün alt tarafýnda bulunan ''ONLINE DOSTLUK MAÇLARI'' bölümüne girin.
* Sonra ise ''YENÝ DOSTLUK SEZONU'' bölümüne girin.
* Maç yapacaðýnýz arkadaþýnýzýn origin ýd'si üzerine gelip ''ENTER''a basýn.
* Daha sonra ise maç formatý ayarlarýný altta ki gibi ayarlayýn.
------------------------------------------------------------
-Devre Süresi : 6 Dk
-Kontroller : Herhangi 
-Oyun Hýzý : Normal   
-Kadro Türü : Online     
------------------------------------------------------------
* Yukarýdaki oyun ayarlarýný yaptýktan sonra ''ENTER''a basýp ''DAVET ET'' bölümüne girip maçý kurun.Ve rakibinize origin üzerinden haber verip 15 dakika bekleyin.
Gelmezse içinde rakibinize yazdýðýnýz haber mesajý ve saatin yer aldýðý bir ekran görüntüsünü alýp kanýt olarak bize gönderin.Bu konuda detaylý bilgiyi aþaðýdaki maça gelmeme ve baðlantý kopmasý kurallarýndan öðrenebilirsiniz.
------------------------------------------------------------
4)B-MAÇA GÝRME :
------------------------------------------------------------
* Maç yapacaðýnýz kiþi maçý kurduðunda size origin chat üzerinden maç daveti gelecek.
* Sonraysa chat penceresine gelen sarý renkli ''JOIN GAME'' butonuna týklayýn.
* Daha sonra ise ''ENTER''a Basýp ''Oyun Sezonuna Katýl'' deyin ve oyuna girin.
* Oyuna girince ekrana gelen ''TAMAM'' kýsmýna týklayýp maça girin.
------------------------------------------------------------
5)SANALARAF TURNUVASI MAÇ KURALLARI :
------------------------------------------------------------
-Maçlar belirli aralýklar ile oynanacaktýr.Özel durumlarda farklýlýk gösterebilir.
-Turnuvada yapýlacak tüm maçlar rövanþlýdýr ve art arda oynanacaktýr.
-Maçlar belirlenen gün ve saatte oynanýr.Maç saati olarak bilgisayar saati kabul edilip saat dilimi ise (UTC +02.00) Atina Bükreþ'tir.
-Fikstüre göre ev sahibi olan katýlýmcý maç gününde fikstürde belirtilen saatte online dostluk maçlarý bölümüne girip oyunu kurar ve origin üzerinden rakibine haber verir.Ve rakibini 15 dakika bekler.
-1. maç tamamlandýktan sonra konuk takým ev sahibi olur ve maç odasýna girip 2. maçý kurar.
------------------------------------------------------------
6)SANALARAF TURNUVASI MAÇ SONU VE MAÇ SONUCU GÖNDERME KURALLARI :
------------------------------------------------------------
-Rövanþlý maçlarýn maç sonu görüntüsünü 2 takýmda çekmek zorundadýr.2 maçýnda görüntüsünü göndermekten ilk önce fikstürde ev sahibi olarak gözüken takým sorumludur.
-2 maçýnda skorunu fikstürde ev sahibi olarak gözüken takým www.sanalarafturnuvasi.com üzerinden ''FORM GÖNDER'' menüsünde bulunan ''Maç Sonucu Gönder Formunu'' uygun þekilde doldurup gönderir.
-Deplasman takýmý da skorlarýn ekran görüntüsünü alýr kenarda saklar gerekli görülürse turnuva yetkilisi verileri isteyebilir.
-Maçlarýn sonuçlarýný ev sahibi takýmlar maç günü 23:59'a kadar www.sanalarafturnuvasi.com konusu üzerinden göndermelidir.Ertelenen veya erkene alýnan maçlar bu duruma dahil deðildir.
-Maç sonuçlarý gönderileceði zaman www.sanalarafturnuvasi.com'da bakým varsa ve site kapalýysa maç sonuçlarý Turnuvanýn Facebook Grubu üzerinden gönderilmelidir.
-www.sanalarafturnuvasi.com açýk ve kullanýlabilir olduðu halde belirtilen maç sonucu gönderme bölümü dýþýnda Turnuvanýn Facebook Grubu, Özel Mesaj veya baþka adresler üzerinden gönderilen maç sonu skorlarý kabul edilmeyecektir.
-Yapýlan maçlarýn skor görüntüleri belirtilen zaman içerisinde gönderilmediyse bu maçlar yapýlmýþ sayýlýr ve iki takýmada 0 puan verilir.O yüzden lütfen maç sonu görüntülerini zamanýnda göndermeye dikkat edin.
-Ev sahibi katýlýmcý maçlarýn sonuçlarýný ilgili yerde paylaþýr. (Eðer maçlar oynanýlmýþsa skorlarý paylaþýr, eðer rakibin gelmemesinden dolayý oynanamadýysa bunu belirtir.Eðer gelmeyen ev sahibi ise bu bildirimi konuk yapar)
-Ev sahibi takým maçlarýn maç sonucu görüntülerini çekmeyi unutur veya oyundan kaynaklý bir hata ve benzeri þeylerde bunu rakibine söyler ve konuk takým maçlarýn sonuçlarýný içeren görüntüyü gönderir.
-Maçlarýn skor görüntüsünün net bir þekilde görünmesi gerekmektedir.Skorun gözükmediði görüntüler kabul edilmeyecektir.Bundan görüntüyü gönderen kiþi sorumludur.
-Ev sahibi takýmýn gönderdiði görüntü konuk takýmýnki ile uyuþmuyorsa ve hile yaptýðý doðrulanýrsa hile yapan takým 3-0 hükmen yenik sayýlýr, turnuvadan atýlýr ve sonraki turnuvalara alýnmaz.
-Ev sahibi takýmýn gönderdiði görüntüler kurallara uymuyorsa bu 2 takýmada bildirilecek.Buna raðmen kurala uygun þekilde bir görüntü gönderilmezse 2 takýmada puan verilmeyecektir ve maç oynanmýþ sayýlacaktýr.
-Maç sonunda hiç bir katýlýmcý birbirine karþý kaba dil kullanamaz.Þike teklifi ve þike yapamaz.Cezalarý turnuvadan ihraçtýr.Böyle bir þeye maruz kalýrsanýz ekran görüntüsü vb. kanýtlarýda kullanarak direkt olarak turnuva yöneticileri ile iletiþime geçip durumdan haberdar ediniz.Kurallar doðrultusunda gereken ne ise yapýlacaktýr.
-Hükmen maç skoru 3-0'dýr.
-Lütfen maç görüntülerini gönderirken gönderdiðiniz formun alt taraftaki gibi detaylý ve düzenli olmasýna dikkat edin.Yoksa gönderdiðiniz görüntüler kabul edilmeyecektir.
------------------------------------------------------------
6)A-MAÇ SONU GÖRÜNTÜSÜ GÖNDERME FORMU : (ÖRNEK)
------------------------------------------------------------
-Maç Fikstürü : Origin ID'niz - Rakip Origin ID : BurakSalvation-mchtylmz149
(Lütfen Maç Fikstürünü ORÝGÝN ID'niz - Rakip ORÝGÝN ID þeklinde yazýnýz)
-Açýklama : Maç ile ilgili düþünceleriniz, önerileriniz, Maçta gol atan oyuncularda yazýlabilir.
(1. Maçýn Sonucu : BurakSalvation = 1-2 = mchtylmz149,- 2. Maçýn Sonucu : mchtylmz149 = 0-3 = BurakSalvation)
-Maç Sonucu Gönderme Kurallarýný : Okudum ve kabul ediyorum.
-Maç Sonucu Görüntü Yükle : Alýnan ekran görüntüleri yüklenir.
(2 Maçýnda sonuçlarýný kapsayan 2 görüntüyü de kurallara uygun þekilde sýrayla yükleyiniz)
------------------------------------------------------------
7)MAÇA GELMEME VE BAÐLANTI KOPMASI KURALLARI :
------------------------------------------------------------
-Kurulan bir maça erteleme veya erkene alma talebinde bulunmadan, fikstürde belirtilen maç saatinden 16 dakika sonra gelen bir katýlýmcý 3-0 hükmen yenik sayýlabilir.
-Rakibiniz maça zamanýnda gelmediyse içinde rakibinize attýðýnýz haber mesajýnýn ve saatin yer aldýðý bir ekran görüntüsünü alýp kanýt olarak www.sanalarafturnuvasi.com sitesinde bulunan form gönder menüsünden maç sonucu gönderme formunu kurallara uygun þekilde doldurarak bize gönderin.
-Fikstürde belirtilmiþ olan bir maçý 2 takýmda maç saatinde gelmeyip oynamadýysa maç oynanmýþ sayýlýr ve 2 takýmada 0 puan verilir.
-Devam eden bir maç sýrasýnda baðlantý kopmasý olursa, o anki skorun ekran görüntüsü alýnýr.Maç, önceki maçtan kalan dakika hesap edilerek yeniden oynanýrve baðlantý kopmasý olan önceki maçýn skoru üzerine eklenerek sonuç hesaplanýr.
-Baðlantý kopmasý sürekli devam ediyor ise baðlantý kopmasýna neden olan katýlýmcý 3-0 hükmen yenik sayýlabilecektir.
------------------------------------------------------------
8)SANALARAF TURNUVASI GRUP SONRASI KURALLARI :
------------------------------------------------------------
-Turnuvada yapýlacak tüm maçlar rövanþlýdýr ve art arda oynanacaktýr.
-Grup sonrasý maçlarda deplasman golü kuralý geçerlidir.
-Grup sonrasý maçlarda deplasman golü kuralýna göre 2 maçýn sonucunda eþitlik söz konusuysa ilave olarak 2 maç daha oynanýr.
-Ýlave maçlar, bir takým deplasman golü kuralýna göre üstünlük saðlayana kadar devam eder.Üstünlük saðlayan takým bir üst tura yükselir.
-Final ve 3.lük maçlarýda 2 maç üzerinden oynanýr.Deplasman golü kuralýna göre 2 maçýn sonucunda eþitlik söz konusuysa ilave olarak 2 maç daha oynanýr.
-----------------------------------------------------------

Çevrimdışı kartal_omer

 • İleti: 5
 • Karma: 0
  • Profili Görüntüle
  • E-Posta
Ynt: FIFA 16 - Online - Ödüllü 2. Sanalaraf Turnuvasý
« Yanıtla #1 : Temmuz 08, 2017, 16:18:20 ös »
gençler merhaba bizde evlendik çocuðumuz oldu yaþ geldi geçiyor 34 ama olsun PS de fifaya devam psden fifa 2017 oynamak için ekleyen varsa beklerim :) özellikle ufuk kardesim o kadar eski tanýrým ama hiç oynamadým senle :)

saygýlar.

Çevrimdışı kartal_omer

 • İleti: 5
 • Karma: 0
  • Profili Görüntüle
  • E-Posta
Ynt: FIFA 16 - Online - Ödüllü 2. Sanalaraf Turnuvasý
« Yanıtla #2 : Temmuz 08, 2017, 16:19:44 ös »
PS4 ten eklemek isteyen varsa kullanýcý adým omerelpe saygýlar.